ติดต่อเรา

งานพัสดุ
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
149 หมู่ 4 อาคารอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน  ชั้น 5

ถนนภูเขียว – ชุมแพ ต.ผักปัง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์    044 – 861 – 700
  งานพัสดุ  :  755
  คลังวัสดุการแพทย์  :  411
  คลังวัสดุทั่วไป  :  764
 

โทรสาร  : 044 – 861 – 898

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   :  phukieohospital@gmail.com