บุคลากรงานพัสดุ

นางสุวิตรี  กำลังเหลือ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัสดุ

หน้าที่รับผิดชอบ
- เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุกลาง
- ตรวจสอบดูแลกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำแผนจัดซื้อประจำปี
- จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์
- ตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ควบคุมตรวจสอบบัญชีวัสดุ
- ควบคุมกำกับงานพัสดุ ให้ถูกต้องตรงกับปริมาณวัสดุคงคลัง
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
- ประชุม วางแผน ปรึกษาหารือ ทบทวน แก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-

นายอำนาจ  รจนาสม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์
- จัดทำบัญชีคุมค่าเสื่อมครุภัณฑ์
- งานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
- การจำหน่ายพัสดุ
- งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
- งานจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-

นางสาวรัชดาพร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์
- จัดทำเอกสารจัดซื้อวัสดุการแพทย์
- จัดซื้อวัสดุการแพทย์
- ลงบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุการแพทย์ 
- ตรวจสอบจำนวน และความถูกต้องก่อนรับเข้าคลัง
- จัดทำเอกสารส่งเบิกงานวัสดุการแพทย์
- จัดทำรายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานคงคลังประจำเดือน


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เลขาทีม PCT ยา

นางสาวปริศนา  แย้มฎีกา
นักจัดการงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำเอกสารจัดซื้อพัสดุทั่วไป
- จัดทำรายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (นอกแผน)
- จัดทำเอกสารส่งเบิกงานพัสดุทั่วไป
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-

นางศิริลักษณ์  ชลธาร
พนักงานพิมพ์

หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป, พัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- ตัดจ่ายวัสดุการแพทย์ในทะเบียนคุมเพื่อจ่ายให้หน่วยงานภายใน
และ รพ.สต.
- ดูแลคลังพัสดุการแพทย์ เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
- จัดทำเอกสารส่งเบิก

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-
คณะกรรมการความเสี่ยง

นายณฐกร  ประยูรชาญ
พนักงานพิมพ์

หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์, พัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์,
พัสดุทันตกรรม
- จ่ายพัสดุทั่วไปให้กับหน่วยงานภายในที่ขอเบิก และดูแลคลังพัสดุทั่วไป เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
- จัดทำรายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานคงคลังประจำเดือน
- จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-