เกี่ยวกับหน่วยงาน

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย (purpose) 

ให้บริการด้านการพัสดุ ตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง เก็บรักษา จัดทำทะเบียนคุม การจำหน่าย
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

ขอบเขตบริการ

ดำเนินงานด้าน การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่นๆ

เป้าหมาย

  • การเบิกจ่ายพัสดุถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ผู้รับบริการพอใจ
  • จัดหาพัสดุที่มีคุณภาพตาม SPACE ที่กำหนด
  • จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่าย พัสดุ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
  • จัดระบบการเก็บพัสดุ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย
  • จัดทำทะเบียนวัสดุ และ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
  • จัดระบบการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ