ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาตรที่ 1ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561
จัดซื้อ
จัดจ้างต.ต.61พ.ย.61ธ.ค.61
วัสดุการแพทย์
วัสดุทันตกรรม
วัสดุทันตกรรมประดิษฐ์
เภสัชกรรม
เทคนิคการแพทย์

………………………………………………………………………………………..

ไตรมาตรที่ 2มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562
จัดซื้อ
จัดจ้างม.ค.62ก.พ.62
วัสดุการแพทย์
วัสดุทันตกรรม
วัสดุทันตกรรมประดิษฐ์
เภสัชกรรม
เทคนิคการแพทย์