แบบฟอร์มทางการรักษาพยาบาล

ลำดับรายการหน่วยนับเอกสารแนบ
1.คำยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล ห่อpdf.
2.คำยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยเจ็บครรภ์คลอด)ห่อpdf.
3.คำยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล (เด็กเกิดใหม่)ห่อpdf.
4.คำยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล (ผ่าตัดคลอด)ห่อpdf.
5.คำยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล
Thalassemia
ห่อpdf.
6.คำยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล (ตาต้อกระจก)ห่อpdf.
7.คำไม่ยินยอมให้ทำการรักษาห่อpdf.
8.แบบประเมินสมรรถนะผู้ป่วยแรกรับทางการพยาบาล (ผู้ใหญ่)ห่อpdf.
9.แบบประเมินสมรรถนะผู้ป่วยแรกรับทางการพยาบาล (ผู้ป่วยเด็ก อายุ 0-15 ปี)ห่อpdf.
10.Diagnostic Imaging Unitเล่มpdf.
11.ใบส่งตรวจกลุ่มงานรังสีวิทยาห่อpdf.
12.จำแนกประเภทผู้ป่วยห่อpdf.
13.ฟอร์มปรอทห่อpdf.
14.ใบบันทึกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในห่อpdf.
15.บันทึกการให้ยาห่อpdf.
16.บันทึกการให้ยา ผ่าตัดตาต้อกระจกห่อpdf.
17.แบบแสดงความยินยอมให้แพทย์หรือคณะผู้รักษาทำหัตถการฯห่อpdf.
18.แผนการรักษาผู้ป่วยห่อpdf.
19.แผนการรักษาผู้ป่วย Thalassemiaห่อpdf.
20.แผนการรักษาผู้ป่วย ผ่าตัดต้อกระจกห่อexcel
21.บันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก Thalassemiaห่อpdf.
22.บันทึกทางการพยาบาล ICUห่อpdf.
23.บันทึกทางการพยาบาลห่อpdf.
24.บันทึกทางการพยาบาล รับใหม่ห่อpdf.
25.บันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก Thalassemia (รับใหม่)ห่อpdf.
26.บันทึกการตรวจทางห้องปฏิบัติการห่อpdf.
27.Consultation requestห่อpdf.
28.แบบแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการรักษาพยุงชีพและการช่วยฟื้นคืนชีพล่วงหน้าห่อpdf.
29.Summary Dischargeห่อpdf.
30.Medical History and physical examinationห่อpdf.
31.Medical History and physical examination (สูติกรรม)ห่อpdf.
32.แบบบันทึกการจำหน่ายผู้ป่วยห่อpdf.
33.แบบบันทึกการจำหน่ายผู้ป่วย Thalassemiaห่อpdf.
34.กราฟช่วยดูแลการเจ็บครรภ์คลอดห่อpdf.
35.ใบสรุปการคลอดทารกห่อpdf.
36.แบบตรวจความพร้อมก่อนทำผ่าตัดห่อpdf.
37.ใบสรุปการคลอดของมารดาห่อpdf.
38.แบบประเมินการให้นมแม่ LATCHห่อpdf.
39.บันทึกการตรวจครรภ์ห่อpdf.
40.OBSTETRIC  SHEET 2ห่อpdf
41.Focus list of caseห่อpdf.
42.ใบตรวจร่างกายทารกแรกเกิดห่อpdf.
43.แบบบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์ห่อpdf.
44.บัตรนัดผู้ป่วยต้อกระจกห่อpdf.
45.บัตรนัดแผนกกายภาพบำบัดห่อpdf.
46.แบบบันทึกการรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินห่อpdf.
47.การตรวจประเมินและคัดกรองโรคในทารกแรกเกิด (screening test in Newborn)ห่อword
48.แบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานห่อpdf.
49.แบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นห่อpdf.
50.แบบบันทึกการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงห่อpdf.
51.หนังสือแสดงเจตนาเข้ารับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ห่อpdf.
52.บันทึกการเพาะแยก Aerobic แบคทีเรียห่อpdf.
53.ใบเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยห้องพักฟื้นห่อpdf.
64.บันทึกการผ่าตัดห่อpdf.
55.บันทึกการผ่าตัด ผู้ป่วยตาห่อpdf.
56.Surgical Safety Checklistห่อpdf.
57.แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์ในโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าห่อpdf.
58.การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีเล่มpdf.
59.Anesthesia Recordเล่มpdf.
60.INCIDENTS RELATED TO ANESTHESIAเล่มpdf.
61.ใบรับรองแพทย์ (A5 )เล่มpdf.
62.แบบสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อเล่มpdf.
63.บันทึกคำสั่งแพทย์เล่มpdf.
64.บันทึกคำสั่งแพทย์ Standing Order Normal newbornห่อpdf.
65. บันทึกคำสั่งแพทย์ ผ่าตัดต้อกระจก Post – Op ห่อpdf.
66. บันทึกคำสั่งแพทย์ ผ่าตัดต้อกระจก Pre – Op ห่อpdf.
67.บันทึกคำสั่งแพทย์ (ผู้ป่วยแพ้ยา)เล่มpdf.
68.บัตรนัดทำฟันห่อpdf.
69.บัตรนัดผู้ป่วย รพ.ห่อpdf.
70.ทะเบียนควบคุมเวชภัณฑ์ห่อpdf.
71.ใบนำส่งตรวจอุจจาระ ห่อpdf.
72.ใบนำส่งตรวจทางเคมีคลินิกห่อpdf.
73.ใบนำส่งตรวจจุลชีววิทยาห่อpdf.
74.ใบนำส่งตรวจทางโลหิตวิทยาห่อpdf.
75.ใบนำส่งตรวจทางอิมมูโนวิทยาห่อpdf.
76.ใบนำส่งตรวจสารน้ำในร่างกายห่อpdf
77.ใบขอเลือดห่อpdf.
78.ใบคล้องถุงโลหิต กรุ๊ป Aห่อ1
79.ใบคล้องถุงโลหิต กรุ๊ป ABห่อ1
80.ใบคล้องถุงโลหิต กรุ๊ป Bห่อ1
81.ใบคล้องถุงโลหิต กรุ๊ป Oห่อ1
82.ใบเบิกเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์จากคลังเล่ม1
83.สมุดบันทึกผู้มารับบริการตึกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ)เล่ม1
84.สมุดบันทึกผู้มารับบริการตึกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน (ในเวลาราชการ)เล่ม1
85.หนังสือรับรอง การตายเล่ม1
86.หนังสือรับรอง การเกิดเล่ม1
87.ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2เล่ม1
88.สมุดประจำตัว ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเล่ม1
89.แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังภาวะตกเลือดในมารดาหลังคลอดห่อpdf.
90.แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังการติดเชื้อในทารกแรกเกิดห่อpdf.
91.Pain order form 1เล่มpdf.
92.Pain order form 2เล่มpdf.
93.Pain order form 4ห่อpdf.
94.Preoperative Evalution Preparation formเล่มpdf.
95.Preoperative order Formเล่มpdf.
96.ADMISSION RECORD IIB Physical Examination จักษุวิทยาห่อpdf.
97.การใช้ยาหยอดหูห่อword
98.การใช้ยาหยอดตาห่อword
99.บัตรทำแผล/ฉีดยาห่อpdf.