ผู้มีอุปการคุณ คุณเกตุศิริ นิลโอโล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รับมอบ วัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์รวมเป็นเงิน 10,000 บาท จากคุณเกตุศิริ นิลโอโล
คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

This entry was posted in ผู้มีอุปการคุณ. Bookmark the permalink.