ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคา ซื้อ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ประกาศประกวดราคา. Bookmark the permalink.