ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ทุกท่าน

                   ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ขอความร่วมมือดำเนินการจัดทำแผนคำของบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประมาณการวงเงิน 5,752,799.28 บาท) ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  จึงขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนคำขอ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562   ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 5  เวลา 14.30-16.30 น.  ทั้งนี้ให้ส่งรายการครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 28  มิถุนายน  2562 ได้ที่ แบบฟอร์มออนไลน์ https://joo.gl/x3oL

                   จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว

This entry was posted in ข่าวประกาศ. Bookmark the permalink.