Category Archives: ข่าวประกาศ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แจ้งปิดคลังคลังวัสดุการแพทย์ และ คลังวัสดุทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน แจ้งปิดคลังคลังวัสดุการแพทย์ และ คลังวัสดุทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ … Continue reading

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุน (งบค่าเสื่อม)