ITA 2564

1. ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ/วางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อผ่านเว็บไซต์
5. บันทึกข้อความขออนุญาติขึ้นเว็บ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล และ Print screen
6. วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจ
1.7 ข้อมูลการติดต่อ
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอก
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม

5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน

6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณพ.ศ. 2563)
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

12. บันทึกข้อความขออนุญาติขึ้นเว็บ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล และ Print screen

13. วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

2. ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล และ Print screen
4. วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี ภายใน 30 วันทำการ

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/แผน 2
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลและ Print screen
1.6 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ/บันทึก รง.ไตรมาส 2
2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล และ Print screen
2.4 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน
3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุด 1/ชุด 2 /ธันวาคม/มกราคม-มีนาคม ชุด 1/ชุด 2 เม.ย.-มิ.ย. ชุด 1/ชุด 2 ก.ค.-ก.ย. ชุด 1/ชุด 2
3.4 บันทึกข้อความขออนุญาติขึ้นเว็บ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล และ Print screen
3.5 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ต.ค-ธ.ค./ม.ค./ก.พ./มี.ค./ เม.ย./พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย.
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล และ Print screen
4. วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

3. ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                     1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
               และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน/แบบฟอร์มเผยแพร่
           2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                          EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ                      ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
           1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์              การปฏิบัติงานต่ำ
           2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
           ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
           3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
           การปฏิบัติงานต่ำ
           4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
           5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                       EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ

  1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร  รอบ 1/2564 (เม.ย.)
  2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร  รอบ 1/2564 (เม.ย.)
  3. บันทึกข้อความขออนุญาติขึ้นเว็บแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะรณ และ Print screen
  4. วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

 EB 9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย                       1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
            1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
            1.2 โครงการ
          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
          3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงาน การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
          4. รายงานการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
          5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
EB 10  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
          1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
          2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ/12 เดือน
          4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
          1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่
          2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 6 เดือน  /12 เดือน
          3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6 เดือน/ /12 เดือน
          4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน                                                                                                                                      1. หลักฐานการการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
              1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และขออนุญาตนำเผยแพร่
              1.2 โครงการ/ กิจกรรม
          2. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม
              วางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
          3. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม
              ในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
          4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
          5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
          6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่
          7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
EB 13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
          1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
          2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบน
          3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
          4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                   EB 14  หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
          1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์
          2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ
          3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
          4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
          1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
          2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ
          3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
          4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3 (2. มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุทั้ง 2 ประเภท
               3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำแบบฟอร์มใบยืมพัสดุทั้ง 2 ประเภท แจ้งเวียนหน่วยงาน)
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
EB 16  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
          1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
          2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
          3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
          4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
         1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
         2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB 18  หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
         1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
         และประพฤติมิชอบ
             1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน
             1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
             1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
             2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อน
             ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
              แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
              ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
             – แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
                จริยธรรมของหน่วยงาน
             2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
             2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
        1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
            ทับซ้อนของหน่วยงาน
        2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
        3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
        4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
        5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ
          และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
          1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
              บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้อง
              ตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงา
          3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
          4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติ
               พื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
          1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
              ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
              1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
              1.2 โครงการ
          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร
          3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
               ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
          5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
          6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
EB 22  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียง                  ต้านทุจริต”
          1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”                                            ปรากฏกา รขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
             1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
              1.2 โครงการ
          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
          3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้                               แนวคิด“จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข                      ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข้อมูลต่อ                 สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
          4. รายงานผลการจัดโครงการ /กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
          5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม
          6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23  หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …
          1. หลักฐานการรวมกลุ่ม ของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”
              ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG … ที่ชัดเจน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
          2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
          3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
          4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG … ที่มีความต่อเนื่อง
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน
          มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
          1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
               หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ในไตรมาสที่ 2)
          2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ                    ทำงาน
          3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
              ของหน่วยงาน
          4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
               หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง                   ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
          5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม                            ทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานในไตรมาสที่ 4
          6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน