ITA 2563

ITA2563

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

 • 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ/พิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
 • 1.2 รายงานผลสรุปวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2562  ครบ 4 องค์ประกอบ  (วิเคราะห์ความเสี่ยง ,วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค,วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ , และ วิเคราะห์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปปรับปรุงในปี งบประมาณ 2563
 • 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะรณ  และ Print  screen
 • 1.4 หรือ วงาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อสงเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 • 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ/พิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
 • 2.2 คำสั่ง /ข้อสั่งการ  อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 • 2.3 กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปรกอบด้วย วีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ฯ
 • 2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะรณ  และ Print  screen
 • 2.5 หรือ วงาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • 3.1  หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ)  วงเงินเกิน 5000 บาท จำนวน  1  โครงการ
 • 3.2 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ)  วงเงินสูงสุด  จำนวน  1  โครงการ
 • 3.3 หรือ วงาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวีการและชั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 • 4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ/พิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
 • 4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
 • 4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะรณ  และ Print  screen
 • 4.4 หรือ วงาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB5 หน่วยงานของท่านให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร ?


EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่


EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่


EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซค์ของหน่วยงาน


EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน


EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • 10.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
 • 10.2 บันทึกข้อความอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
 • 10.3 แบบฟอร์มรายงานการนำขึ้นประกาศเผยแพร่บน Web
 • 10.4 หรือ วงาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

 • 11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
 • 11.2 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ปี 2562)
 • 11.3 หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซค์ของหน่วยงานในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี (ปี 2563) 


EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่ต่ำ


EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ


EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่จิตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน


EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน


EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน


EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่


EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

 • 22.1 หลักฐานการประชุมชี้แจง ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
 • 22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลประฌยชน์ทับซ้อน
 • 22.3 ภาพถ่ายประกอบ
 • 22.4 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซค์ของหน่วยงาน
 • 22.5 แบบฟอร์มรายงานการนำขึ้นประกาศเผยแพร่บน Web
 • 22.6 Print Screen  จาก Web  หรือ  ช่องทางอื่น

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง


EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง


EB  25   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


EB  26   หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้